Volitelné předměty

Volitelné předměty od 7. do 9. ročníku

Sportovní výchova

Od 7. ročníku nabízíme žákům volitelné předměty, které se vyučují v 7. – 9. v časové dotaci. 1 hodinu týdně nebo ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Žáci si vybírají z této nabídky:
Seminář přírodních věd
Seminář společenských věd
Osobnostní výchova
Matematicko fyzikální praktika
Informační technologie
Domácnost
Technické činnosti

SEMINÁŘ PŘÍRODNÍCH VĚD

Předmět je určen pro žáky se zájmem o přírodní vědy. Je rozdělen do tří oblastí. V 7. ročníku navazuje na předmět Přírodopis, v 8. ročníku rozvíjí znalosti z předmětu Zeměpis a v 9. ročníku navazuje na učivo předmětu Chemie. V tomto předmětu se žáci blíže seznámí s přírodními vědami a uvědomí si jejich vzájemné propojení. Přírodopisná praktika jsou zaměřena na osvojování si praktických dovedností např. mikroskopování, poznávání rostlin a živočichů, zkoumání jejich stavby těla, způsobu života. Schopnost propojit nabyté teoretické a praktické vědomosti si žáci vyzkouší při tvorbě různých projektů. Výuka zahrnuje rovněž vycházky do přírody. Zeměpisná praktika jsou zaměřena na prohlubování vědomostí a poznávání našeho okolí. Chemická praktika poukazují na provázanost chemie s běžným životem. Žáci mají možnost ověřit si teoretické poznatky vykonáváním zajímavých pokusů.

SEMINÁŘ SPOLEČENSKÝCH VĚD

Výuka probíhá ve třídách vybavených videem, v případě potřeby v učebně informatiky. Výuka je často aktuálně doplňována návštěvou galérií, knihoven, muzeí a kulturních památek. Předmět je určen pro žáky se specifickým zájmem o historii i současnost různých oblastí lidského života a kultury, o problémy života v současném světě, o praktické otázky života a vztahů mezi lidmi. Staví na zkušenostech a poznatcích žáků, které získali a získávají v průběhu školního vzdělávání (zejména ve společenskovědních předmětech), ale i z vlastní četby a studia dostupných materiálů, ze sledování kulturního, společenského dění i ze života v rodině a v různých sociálních skupinách.

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA

Předmět Osobnostní a sociální výchova je orientován na žáka samotného. Učivem je tedy žák, třída nebo skupina žáků jako sociální organismus, konkrétní vztahy a praxe každodenní existence – různé situace, do nichž se žák dostává či může dostat v běžném provozu svého života. Osnova je tematicky velmi rozsáhlá, je především na učiteli, aby vzhledem k individualitě žáků vybral témata, která bude preferovat. Řada témat se přirozeně prolíná. Některá témata nutně přicházejí z praxe života žáků i učitele. Cílem osobnostní a sociální výchovy je kultivovat osobnost žáka po stránce rozumové, emocionální a volní. Dále předmět naplňuje sociální kompetence – významné pro komunikaci žáků ve škole, v rodině i v profesionálním a občanském životě. Žáci by měli získat schopnost spolupracovat, sloučit hájení a prosazování svých názorů s úctou k ostatním, schopnost kulturně komunikovat s učiteli a s dospělými, respektovat individuální, národnostní a jiné odlišnosti lidí, rozeznávat nehumánní postoje, jako jsou např. agresivita, bezohlednost aj.

MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA

Předmět navazuje na učivo povinných předmětů Matematika a Fyzika, které se střídá po týdnech, případně po ucelených celcích. Výuka je řízena tak, aby u žáků rozvíjela logické a tvůrčí myšlení problémových úloh, rozvíjela dovednosti spojené s pozorováním a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů včetně vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů a vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a schopnost pracovat ve skupině.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět Informační technologie navazuje na povinný předmět Informatika. Žáci dále rozvíjejí své získané vědomosti a dovednosti na praktických úkolech. Využívají základních standardních funkcí PC a jeho nejběžnějších periférií, při vyhledávání informací na internetu používají jednoduché a vhodné cesty. Komunikují pomocí netu či jiných komunikačních zařízení, ověřují věrohodnost informací a informačních zdrojů a posuzují jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Pracují s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru, uplatňují základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Pracují s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví, používají informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocují jednoduché vztahy mezi údaji. Zpracovávají a prezentují na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě.

DOMÁCNOST

Výuka probíhá ve specializované odborné učebně – školní kuchyňce. Vyučovací předmět rozšiřuje učivo předmětu pracovní vyučování z 1. stupně a pracovní činnosti ze 2. stupně. Žáci se učí získávat základní vědomosti, pracovní dovednosti a návyky související s vedením a provozem domácnosti. Stěžejní část je věnována přípravě pokrmů a stolování, zdravému životnímu stylu, estetickému a účelnému vytváření domácnosti. Do výuky je zařazeno i téma lidových zvyků a tradic.

TECHNICKÉ ČINNOSTI

Předmět technické činnosti se vyučuje ve dvojhodinových blocích ve specializované učebně – školní dílně. Svým obsahem navazuje na předmět pracovní činnosti. Náplní předmětu je praktická práce s technickými materiály, poznávání jejich vlastností a správných postupů jejich opracovávání. Žáci se rovněž seznámí s tvorbou technické dokumentace, plánováním výroby, organizací práce.

KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE – ANGLICKÝ JAZYK

Konverzace v anglickém jazyce prohlubuje znalosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu anglický jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry a umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice anglicky mluvících zemí.

Sportovní výchova – další volitelný předmět v 7. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Žáci si vybírají z této nabídky:

  • aerobik a gymnastika
  • atletika
  • míčové hry
  • netradiční sporty