Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ve škole působí školní poradenské pracoviště. Jedná se o pracoviště nízkoprahové, které zajišťuje pro žáky, rodiče a pedagogy poradenský servis. V ŠPP pracuje na plný úvazek školní psycholožka, která úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence. Tvoří tým, který dále spolupracuje s vedením školy, s učitelským sborem a s rodiči a koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a odborníky v oblasti péče o žáka a jeho rodinu.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Školní psycholožka má na starosti organizaci péče o integrované žáky, vede reedukační, stimulační či kompenzační činnost pro žáky s SPU na 1. i 2. stupni. Pracuje se třídami, provádí depistážní, diagnostickou a intervenční činnost za účelem zlepšení sociálního klimatu ve třídách. Školní psycholožka také spolupracuje se školní družinou. Nabízí konzultační činnost pro pedagogy, rodiče i žáky, v případě potřeby zajišťuje krizovou intervenci. Úzce spolupracuje s PPP Hořovice, SPC Beroun a dalšími odborníky dle potřeby. Školní psycholožka se účastní metodických setkání učitelů a pracovních porad. Dále se účastní výjezdových akcí se třídami, kde zajišťuje psychologickou část programu pro žáky. Ve spolupráci s výchovným poradcem poskytuje žákům kariérové poradenství. Školní psycholožka se účastní zápisu do prvních tříd, úzce spolupracuje s učiteli v prvních třídách a podporuje žáky s výukovými obtížemi. ŠP si vede potřebnou dokumentaci v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Kontakt:   311 51 30 92, linka 33   e-mail: skolni.psycholog@1zshorovice.cz

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce je pomocníkem ředitele školy při organizování výchovné práce se žáky, volbě povolání, péče o talentované a problémové žáky, řešení záležitostí vyplývajících z negativních jevů působících na žáky školy. Zvýšenou pozornost věnuje ve spolupráci s metodikem prevence utváření vztahů mezi žáky, problematice primární prevence zneužívání návykových látek, projevů rasismu, xenofobie a řešení případného šikanování mezi žáky. Vede přehled o integrovaných žácích, doporučuje metody vzdělávací a výchovného působení na tyto žáky a sleduje jejich průběh. O stavu v této oblasti informuje ředitele školy dle potřeby pravidelně na pedagogických radách.

Výchovný poradce pomáhá vést učitele k hlubšímu poznávání žáků, především po stránce jejich osobních zájmů a schopností, seznamuje učitele s metodami výchovy k volbě povolání, k rozvíjení péče o zaostávající žáky a o žáky s výchovnými obtížemi. Řeší ve spolupráci s třídním učitelem vzniklé výchovné problémy, připravuje podklady pro jednání s rodiči včetně doporučení, s výsledkem jednání seznamuje ředitele školy (pokud není takovému jednání přítomen). Informuje učitelský sbor o jednotlivých druzích povolání a o podmínkách a možnostech rozmisťování vycházejících žáků. Poskytuje žákům a jejich rodičům poradenství v oblasti profiorientace.

Výchovný poradce spolupracuje: se Sdružením rodičů a přátel školy (Unie rodičů); s dětským lékařem při zjišťování příčin výchovných obtíží a zaostávání v prospěchu u jednotlivých žáků a při doporučování vhodných povolání žáků se zřetelem k jejich zdravotnímu stavu; s pedagogicko-psychologickou poradnou; s metodikem prevence a se školním psychologem; s úřadem práce; pro volbu povolání; s odborem sociální péče; s odbornými středními školami

e-mail: vychovnyporadce@1zshorovice.cz