SRPDŠ

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

SRPDŠ neboli Sdružení rodičů a přátel dětí školy je nezisková organizace, jejíž členy jsou rodiče žáků školy. Rodiče každé třídy si zvolí svého zástupce, tzv. třídního důvěrníka, který se účastní schůzek sdružení a třídu zastupuje. Členem sdružení může být samozřejmě více zástupců z řad rodičů z jedné třídy, pokud o to projeví aktivní zájem. Členové sdružení si mezi sebou zvolí předsedu a pokladníka, případně další, stálé či dočasné funkce, pokud je třeba (např. členy volební komise).

Hlavním cílem SRPDŠ je setkávání a jednání s vedením školy za účelem:

* Seznámení vedení školy s dotazy, připomínkami a stížnostmi ze strany rodičů a určení směru řešení těchto dotazů. Jde o konkrétní náměty např. na zlepšení prostředí ve škole, pochvaly, ale i připomínky ohledně činností ve škole, nekorektní vztahy žák/žákyně – zaměstnanec školy-vyučující, problémy s drogami či omamnými látkami, šikana a podobně.

*  Projednání příspěvků škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, na zlepšování školního prostředí, propagaci školy nebo na organizaci jiných akcí pořádaných školou.

 

Vážení rodiče,

máte-li jakékoliv náměty a připomínky k činnosti SRPDŠ a k dění ve škole, předávejte je výboru SRPDŠ ústně či písemně přes svého třídního důvěrníka nebo nás můžete kontaktovat na, právě pro tento účel zřízené, e-mailové adrese srpds1zshorovice@seznam.cz. Také se kdokoli z rodičů může dostavit přímo na schůzku výboru SRPDŠ, kde je zpravidla přítomen i zástupce vedení školy.

Výbor SRPDŠ se schází minimálně 2x ve školním roce,  od 16.00h ve sborovně školy (pokud není domluveno jinak) a to v vždy ve vhodném termínu v souvislosti s datem plánovaných třídních schůzek. Standartně je námětem projednání a schválení finančního příspěvku SRPDŠ (aktuálně 200,- Kč na rodinu), plánu použití vybraných finančních prostředků, řešení vzniklých problémů, podnětů a návrhů rodičů či dětí a dále pak dle aktuálních potřeb.

 

***   A  K  T  U  A  L  I  T  Y   ***

Program setkání 1. 11. 2017

Výbor SRPDŠ pro aktuální školní rok:

Předsedkyně: Gabriela Palková
Kontakt: srpds1zshorovice@seznam.cz
Pokladník: Patricie Trunečková
Členové: zástupci jednotlivých tříd (třídní důvěrníci)

 

Třída Jméno tříd.důvěrníka p./pí učitel/ka
1.A   Zítková Alena
1.B   Pelánová Irena
2.A Nohejlová Lenka Ženíšková Jana
Dušková Miriam
2.B Alena Hokerová Pěkná Marie
2.C Gabriela Palková Šumerová Klára
3.A Tomáš Mikula Vlčková Marie
3.B Věra Hříbalová Šlapáková Petra
4.A Martina Poliaková Kučerová Ivana
4.B Veverka Zdeněk Dlouhá Ivana
4.C Alena Ratajová Ulčová Zdeňka
5.A Palková Gabriela Frühaufová Jitka
5.B Kadlecová Kateřina Bláha Miroslav
6.A Opatrná Jitka Krumhanzlová Veronika
6.B Kubíčková Monika Holemá Michaela
6.C Jiráková Pavlína Lisá Jitka
7.A Trunečková Patricie Čech Stanislav
7.B Volejník David Kredbová Martina
8.A Čápová Hana Kuníková Marcela
8.B Hrdličková Lenka Mikulová Ilona
9.A Koželuhová Dana Nekolná Jaroslava
9.B Krůtová Marcela Šimek Michal