Školní speciální pedagog – Zuzka

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Zuzana Slabová, DiS.

Při práci s dětmi i dospělými preferuji laskavý, intuitivní, nenásilný přístup. S dětmi se zaměřuji na práci především hrou a zábavnou formou. Využívám velkou škálu pomůcek, které napomáhají dětem. Všichni rodiče, prarodiče, jsme v tom stejně, proto si neváhejte říci o pomoci či radu, jak právě s vaším dítětem pracovat. Aktivně se věnuji speciální pedagogice, a to na naší základní škole, ale také ve své soukromé praxi v Příbrami. Dále se zaměřuji na člověka z pohledu psychoterapie (Gestalt terapie) a jógy. Velmi mě zajímá oblast neuropsychoterapie. Těším se na setkání s vámi či s vašimi dětmi.

Níže najdete, kdy mě potkáte ve škole, stejně tak, co Vám mohu nabídnout. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.

Konzultační hodiny

Pondělí – 7.00-15.00

Úterý – 7.00-15.00

Středa – 7.00-15.00

Čtvrtek – Na objednání

Odbornost

 • 2020 Seminář Trauma a traumatická krize
 • 2020 Seminář Mindfulness
 • 2020 Maxík.cz – Stimulační pro děti předškolního věku a dětí s OŠD
 • 2020 Yoga teacher training – Yoga Vidya Mandiram, Rishikesh, Indie
 • 2019 Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi I. + II.
 • 2019 Psychoterapeutický výcvik – Integrativní psychoterapie, Instep 
 • 2019 Trénink jazykových schopností dle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa
 • 2019 Dyslexie a dysortografie prakticky, Dyscentrum
 • 2019 Workshop Meditační a relaxační techniky II., Akademie V. Krejčíka
 • 2018 Kurz první pomoci – Zdravotník zotavovacích akcí, ČČK
 • 2018 Test rizik poruch čtení a psaní, Dyscentrum
 • 2018 Seminář Vinyasa Flow jóga I. + II. – Propojení dechu a pohybu, Akademie V. Krejčíka
 • 2017 Workshop Meditační a relaxační techniky, Akademie V. Krejčíka
 • 2017 Workshop Jóga proti stresu, Akademie V. Krejčíka
 • 2016 Rekvalifikační kurz Osobní a kondiční trenér, FTVS UK
 • 2015 Katedra soc.studií a speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta – Technická univerzita v Liberci – Magisterské studium – Speciální pedagogika
 • 2014  Rekvalifikační kurz Instruktora Hatha jógy, Akademie V. Krejčíka
 • 2013 Rekvalifikační kurz Ajurvédské a Přírodní medicíny, Advana
 • 2010-2013 Katedra soc.studií a speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta – Technická univerzita v Liberci – Bakalářské studium – Sociální práce
 • 2009-2012 VOŠ Pedagogická a sociální, Evropská, Praha – Absolutorium – Sociální pedagogika
 • 2009-2005 SŠ Právní, Liberec

Náplň práce speciálního pedagoga

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

2. Diagnostické a intervenční činnosti

 A) Dianostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

   B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

   C) Realizace intervenčních činností, tj.  

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu ( v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

3. Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.(MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)