Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

1. základní škola Hořovice, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „1. základní škola Hořovice-ŠABLONY II.“, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015702 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční výše podpory: 1 878 292,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Radek Šumera, ředitel školy

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

Tandemová výuka v ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK – 64 hodin/64 týdnů
Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT