OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ-ŠABLONY III.

1. základní škola Hořovice, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „1. základní škola Hořovice-ŠABLONY III.“, Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022293 v rámci Výzvy č. 02_20_080 ŠABLONY III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory: 1 117 872,00 Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce – (povinná aktivita)