Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jitka Svobodová

Školní speciální pedagog

Kontakt: svobodova@1zshorovice.cz


Přítomna ve škole:

Pondělí 8.00 – 12.00 hod

Úterý 8.00 – 12.00 hod

Středa 8.00 – 12.00 hod

Čtvrtek 8.00 – 12.00 hod

Konzultační hodiny:

Individuálně na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Při práci preferuji laskavý, intuitivní, nenásilný přístup. S dětmi se zaměřuji na práci především hrou a zábavnou formou. Využívám velkou škálu speciálních pomůcek a didaktických materiálů, které napomáhají dětem.

Motto: “Rozumět znamená pomáhat.”

Činnosti školního speciálního pedagoga:

  • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupráce se školním psychologem a dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště
  • individuální či skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogická péče)
  • konzultace a podpora pedagogů při přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • metodické vedení asistentů pedagoga (konzultace a podpora)
  • spolupráce a komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou/ speciálně pedagogickým centrem a jinými institucemi
  • konzultace s rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • dokumentace a administrativa

Náplň práce speciálního pedagoga

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

2. Diagnostické a intervenční činnosti

A) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

C) Realizace intervenčních činností, tj.  

provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),

průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka

konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

3. Metodické a koordinační činnosti

Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.(MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)