SRPŠ

Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice 

Stručné představení spolku, jeho účel, činnost a cíle

– předem je třeba uvést, že vše podstatné, blíže a detailněji, zájemci najdou v oficiálním dokumentu „Stanovy Sdružení rodičů a příznivců 1.ZŠ Hořovice, z.s.“, které jsou též součástí zápisu spolku ve veřejném rejstříku spolků a jsou k nahlédnutí níže v příloze 

– SRPŠ je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče, jiné zákonné zástupce žáků naší školy a příp. i další osoby, které projeví o členství zájem

Hlavní účel:

– podpora vzájemné komunikace a spolupráce mezi rodiči a zákonnými zástupci žáků, pedagogickými pracovníky, vedením 1. ZŠ, zřizovatelem školy a dalšími subjekty, které souvisí s činností školy 

– dobrovolná finanční a materiální podpora výchovně vzdělávací činnosti školy, pomoc při vytváření optimálních podmínek pro školní vzdělávání i mimoškolní zájmové aktivity žáků 

– ochrana práv, potřeb a oprávněných zájmů žáků školy 

– spolupráce se školou při organizaci školních a mimoškolních akcí. 

Činnost:

– podporuje různorodé studijní, sportovní a zájmové aktivity žáků, spolupracuje se  školou, řeší náměty a problémy související se vzděláváním žáků školy, podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do dění ve škole, přispívá materiální a finanční pomocí zejména ke zlepšení školního prostředí, na pořízení nadstandartních školních pomůcek, na pořádání akcí školy a reprezentaci školy 

– jako vedlejší činnost může získávat finanční a materiální prostředky, jakož i jiná aktiva, buď  svou činností či od sponzorů, dárců a pořádáním účelových sbírek (finančních i věcných), přičemž veškeré získané prostředky jsou využívány výhradně k realizaci hlavní činnosti spolku 

– členství v spolku je dobrovolné a vzniká zaplacením členského příspěvku – ten byl pro školní rok 2021/2022 výborem složeným ze zástupců jednotlivých tříd schválen ve výši 250,- Kč ročně za každé dítě navštěvující školu 

– o všech nejdůležitějších a nepodstatnějších záležitostech týkajících se SRPŠ rozhodují všichni  rodiče či zákonní zástupci, pokud jsou členy spolku (členská schůze je nejvyšším orgánem spolku) a výbor (zástupci všech jednotlivých tříd) i rada (statutární orgán jednající navenek) vždy rozhodují a jednají v souladu a na základě jejich rozhodnutí 

– každý z členů spolku má kromě jiného právo volit a být volen do orgánů spolku, je oprávněn  volit každé 3 roky zástupce rodičů do Školské rady (sestává se ze zástupce zřizovatele škol, zástupců jednotlivých škol a právě rodičů), právo na informace o hospodaření spolku atd. (více stanovy) 

Každý z rodičů v SRPŠ může požádat o pomoc či spolupráci při řešení případného problému,  souvisejícímu s pobytem dítěte ve škole, školní činností či 1. ZŠ obecně, avšak pouze za  předpokladu, že se z nějakého důvodu nepodaří vyřešit s příslušným pedagogem či vedením školy.

Stanovy spolku

Kontakt

srpds1zshorovice@seznam.cz 
Takto lze kontaktovat radu spolku – předsedkyni Gabrielu Palkovou, místopředsedu, Tomáše Mikulu (aktuálně i člena školské rady) a hospodářku Miriam Duškovou), dále též  zprostředkovaně i jednotlivé zástupce jednotlivých tříd.