Od 7. ročníku nabízíme žákům volitelné předměty, které se vyučují v 7. – 9. v časové dotaci. 1 hodinu týdně nebo ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Žáci si vybírají z této nabídky:

 • seminář přírodních věd
 • osobnostní výchova
 • matematicko fyzikální praktika
 • informační a komunikační technologie
 • domácnost
 • technické činnosti

Druhý cizí jazyk – časová dotace 2 hodiny týdně

 • německý
 • francouzský
 • španělský

Sportovní výchova – další volitelný předmět v 7. ročníku s dotací 1 hodina týdně

 • aerobik a gymnastika
 • atletika
 • míčové hry
 • netradiční sporty

SEMINÁŘ PŘÍRODNÍCH VĚD

Předmět je určen pro žáky se zájmem o přírodní vědy. Je rozdělen do tří oblastí. V 7. ročníku navazuje na předmět Přírodopis, v 8. ročníku rozvíjí znalosti z předmětu Zeměpis a v 9. ročníku navazuje na učivo předmětu Chemie.

V tomto předmětu se žáci blíže seznámí s přírodními vědami a uvědomí si jejich vzájemné propojení.

Přírodopisná praktika jsou zaměřena na osvojování si praktických dovedností např. mikroskopování, poznávání rostlin a živočichů, zkoumání jejich stavby těla, způsobu života. Schopnost propojit nabyté teoretické a praktické vědomosti si žáci vyzkouší při tvorbě různých projektů. Výuka zahrnuje rovněž vycházky do přírody.

Zeměpisná praktika jsou zaměřena na prohlubování vědomostí a poznávání našeho okolí.

Chemická praktika poukazují na provázanost chemie s běžným životem. Žáci mají možnost ověřit si teoretické poznatky vykonáváním zajímavých pokusů.

SEMINÁŘ SPOLEČENSKÝCH VĚD

Výuka probíhá ve třídách vybavených videem, v případě potřeby v učebně informatiky. Výuka je často aktuálně doplňována návštěvou galérií, knihoven, muzeí a kulturních památek.

Předmět je určen pro žáky se specifickým zájmem o historii i současnost různých oblastí lidského života a kultury, o problémy života v současném světě, o praktické otázky života a vztahů mezi lidmi.

Staví na zkušenostech a poznatcích žáků, které získali a získávají v průběhu školního vzdělávání (zejména ve společenskovědních předmětech), ale i z vlastní četby a studia dostupných materiálů, ze sledování kulturního, společenského dění i ze života v rodině a v různých sociálních skupinách.

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby dosáhl požadovaných kompetencí. Mezi základní metody patří řízený rozhovor, diskuze a beseda.

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA

Předmět Osobnostní a sociální výchova je orientován na žáka samotného. Učivem je tedy žák, třída nebo skupina žáků jako sociální organismus, konkrétní vztahy a praxe každodenní existence – různé situace, do nichž se žák dostává či může dostat v běžném provozu svého života. Osnova je tematicky velmi rozsáhlá, je především na učiteli, aby vzhledem k individualitě žáků vybral témata, která bude preferovat. Řada témat se přirozeně prolíná. Některá témata nutně přicházejí z praxe života žáků i učitele.

Cílem osobnostní a sociální výchovy je kultivovat osobnost žáka po stránce rozumové, emocionální a volní. Dále předmět naplňuje sociální kompetence – významné pro komunikaci žáků ve škole, v rodině i v profesionálním a občanském životě. Žáci by měli získat schopnost spolupracovat, sloučit hájení a prosazování svých názorů s úctou k ostatním, schopnost kulturně komunikovat s učiteli a s dospělými, respektovat individuální, národnostní a jiné odlišnosti lidí, rozeznávat nehumánní postoje, jako jsou např. agresivita, bezohlednost aj.

Základním východiskem metodiky jsou nejrozmanitější druhy aktivit (cvičení, her, technik). Schéma časového celku – hodiny – je složeno z motivace nebo zjištění potřeb nebo debatě o tom, co dělat, dále z instrukce, akce (činnost, hra) a závěrečné reflexe. Žáci často pracují ve skupině, výuka může probíhat i mimo kmenovou třídu, např. v hudebně, v tělocvičně nebo venku.

Přehled témat

Sebepoznání, zdokonalení základních funkcí a kvalit osobnosti, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, rozhodování, hodnoty, postoje, praktická etika, jednání v rolích, jednání ve specifických situacích.

MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA

Předmět navazuje na učivo povinných předmětů Matematika a Fyzika, které se střídá po týdnech, případně po ucelených celcích.

Výuka je řízena tak, aby u žáků rozvíjela logické a tvůrčí myšlení problémových úloh, rozvíjela dovednosti spojené s pozorováním a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů včetně vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů a vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a schopnost pracovat ve skupině.

Matematika – výuka obsahuje 5 okruhů činností.

1. Přímá návaznost na témata základního učiva: Témata učiva probíraného při běžné výuce procvičit na obtížnějších a zajímavějších úlohách, použít modelování rovinných i prostorových útvarů, učivo spojovat do ucelených tematických okruhů – např. mnohoúhelníky, vše o trojúhelníku, vše o čtyřúhelníku atd.

2. Rozšiřující témata: statistika, pravděpodobnost, základy rýsování, technické křivky, technické výkresy

3. Rozvoj logického myšlení, geometrické představivosti: tzv. zábavná matematika: hádanky, doplňovačky, logické úlohy, kvizy, hry s kalkulátory

4. Zařazování úloh z matematické Pythagoriady, matematické olympiády.

5. V 9. ročníky zařazovat úlohy (obtížnější) z testů k přijímacímu řízení

Fyzika – výuka obsahuje 6 okruhů činností.

1. Zajímavé otázky a úkoly vztahující se k danému tématu.

2. Provádění pokusů k danému tématu, na jejich základě objevování nových souvislostí.

3. Referáty – úvodní – shrnutí dosavadních znalostí

                     rozšiřující – hledání informací v encyklopediích, na  internetu aj.

                     závěrečné – shrnutí získaných informací a dovedností

4. Řešení problémových úloh – fyzikální otázky a kvizy

5. Zajímavé pokusy – čerpáno z činnosti „Mladých debrujárů“ a hledání vysvětlení pozorovaného.

6. Propojováni fyziky s matematikou, chemií aj.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Žáci jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, učí se zpracovávat digitální fotografie, používají informační a komunikační technologie. Dovednosti získané v tomto předmětu se pak učí aplikovat při zpracování informací, které vyhledávají na internetu. Pro komunikaci a předávání souborů používají elektronickou poštu.

Předmět navazuje na povinný předmět Informatika (6. ročník).

DOMÁCNOST

Výuka probíhá ve specializované odborné učebně – školní kuchyňce. Vyučovací předmět rozšiřuje učivo předmětu pracovní vyučování z 1. stupně a pracovní činnosti z 2. stupně.

Žáci se učí získávat základní vědomosti, pracovní  dovednosti a návyky související s vedením a provozem domácnosti. Stěžejní část je věnována přípravě pokrmů a stolování, zdravému životnímu stylu, estetickému a účelnému vytváření domácnosti. Do výuky je zařazeno i téma lidových zvyků a tradic. Povinností žáků je zajistit si na výuku potraviny, suroviny a některé pomůcky potřebné pro práci v tomto předmětu. Při přípravě pokrmů používají žáci čistý dohodnutý oděv a potřeby pro úpravu vlasů. Předmět je hodnocen na základě pravidel pro pracovní činnosti pro 2. stupeň.

TECHNICKÉ ČINNOSTI

Předmět technické práce se vyučuje ve dvojhodinových blocích  ve specializované učebně – školní dílně. Svým obsahem  navazuje na předmět Pracovní činnosti.

Náplní předmětu je praktická práce s technickými materiály, poznávání jejich vlastností a správných postupů jejich opracovávání. Žáci se rovněž seznámí s tvorbou technické dokumentace, plánováním výroby, organizací práce.

KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE – ANGLICKÝ JAZYK

Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Prohlubuje znalosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry a umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice anglicky mluvících zemí.

DALŠÍ CIZÍ JAZYK (NĚMECKÝ, FRANCOUZSKÝ, ŠPANĚLSKÝ):

Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1. Další cizí jazyk se vyučuje v 7. – 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách a v případě potřeby i v učebně informatiky.

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty, porozumění sdělení na úrovni osvojených znalostí, zvládnutí odlišného typu písma (ruský jazyk – azbuka)  a v neposlední řadě i poznání kultury a tradic zemí studovaného jazyka. Výuka vede žáky k vytváření pocitů respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.

Tento předmět je propojen na 2. stupni s předměty český jazyk a literatura, dále se prolíná a doplňuje s předměty rodinná a občanská výchova, zeměpis, dějepis, hudební a výtvarná výchova.