Do 7. ročníku nabízíme žákům volitelné předměty, které se vyučují  v časové dotaci 1 hodinu týdně nebo ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny. Žáci si vybírají z této nabídky:

  • Logické a deskové hry
  • Práce s technickými materiály
  • Praktická angličtina
  • Robotika
  • Svět pod lupou – Náš region Hořovicko
  • Ruční práce 
  • Příroda kolem nás – přírodopis

Druhý cizí jazyk – časová dotace 2 hodiny týdně

  • německý
  • francouzský
  • ruský

 

Popis předmětů: 

Logické a deskové hry

 

Předmět je určen pro žáky, kteří mají zájem o rozvoj logického, kritického a strategického myšlení. Prostřednictvím logických a deskových her budou žáci rozvíjet své vědomosti z přírodních, společenských a technických disciplín. Zároveň je předmět bude vést ke vzájemnému respektu, spolupráci a soutěživému povzbuzování k lepším výsledkům. Výuka je prostorově flexibilní, primárně však probíhá ve třídě, která je vybavena data projektorem. Výuka může být doplněna prací s tablety a s počítačem nebo případnou exkurzí.

 

Práce s technickými materiály

 

Předmět se zaměřuje na rozvoj manuálních dovedností a kreativity žáků. Cílem výuky je nejen naučit žáky technikám a postupům ručních prací, ale také podporovat jejich tvořivé myšlení a schopnost pracovat s různými materiály.

Výuka probíhá formou praktických cvičení a projektů s aktivním zapojením žáků. Žáci se seznamují s různými druhy materiálů jako je dřevo, plast či kov a učí se technikám jejich opracování, mají možnost experimentovat s různými materiály a technikami a tvořit vlastní výrobky. Důraz je kladen také na rozvoj osobních dovedností jako je trpělivost, přesnost a vytrvalost, ale také na pro individuální seberealizaci a sebepoznání.

 

Praktická angličtina

 

Předmět Praktická angličtina prohlubuje znalosti získané v rámci povinného vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Připravuje žáky na praktické použití angličtiny v různých situacích běžného života. Předmět zahrnuje širokou škálu tematických okruhů, které reflektují každodenní situace a potřeby žáků (např. cestování, ubytování, stravování, nakupování, reálie…). Obsah předmětu zahrnuje práci s jazykovými dovednostmi, jako jsou čtení, psaní, poslech a především mluvení, konverzace. Žáci se učí gramatiku a slovní zásobu tak, aby byli schopni porozumět a komunikovat v různých situacích. Kromě toho se věnuje i aspektům kulturního povědomí, aby žáci získali vhled do života a tradic anglicky mluvících komunit. Cílem předmětu je nejen poskytnout žákům solidní základy v anglickém jazyce, ale také je motivovat k aktivnímu používání jazyka a k pochopení kultury anglicky mluvících zemí. Předmět přispívá k celkovému rozvoji kompetencí žáků a posiluje jejich schopnost komunikace v mezinárodním kontextu.

 

Robotika

 

Výuka obsažená v tomto předmětu vytváří u žáků kladný vztah k technice a poté i k technické profesi. Doplňuje znalosti a schopnosti získané v předmětu informatiky, které zde mohou žáci rozšířit a zdokonalovat. Žáci prostřednictvím předmětu Robotika získají dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepší si schopnost analyzovat problém, naučí se hledat strategii řešení problémů, k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů.

Při výběru volitelného předmětu robotiky, žáci dostanou příležitost seznámit se s pestrou paletou robotických hraček, robotů a dalších nástrojů. Například žáci pomocí stavebnice LEGO Spike sestavují jednoduché modely a získané znalosti algoritmizace uplatňují při samotném ovládání robota a jeho senzorů. Specifickou výhodou typu výuky základů programování pomocí robotických systémů je především interaktivnost celého výukového procesu a s ní spojené „učení hrou“. Zároveň se žáci ihned setkávají s výsledkem vlastní práce, a navíc v mnohem atraktivnější formě, než by tomu bylo pouze u klasického programování na počítači. V předmětu budou hojně obsaženy jak individuální, tak skupinové projekty, kdy ověření probíhá pomocí využití zmíněných robotických pomůcek.

 

Svět pod lupou – Náš region Hořovicko

 

Předmět se zaměřuje na celkové porozumění historie, geografie, ekonomického povědomí a kulturního dědictví našeho regionu. Studenti budou systematicky zkoumat klíčové události, geografické charakteristiky a významné osobnosti spojené s tímto regionem. Cílem předmětu je nejen poskytnout fakta, ale také podněcovat zájem o vlastní regionální identitu a podnítit diskuzi o významných tématech. Předmět by měl podpořit znalosti o vlastním regionu a jeho významu v kontextu celé země.

Zaměřuje se na rozvoj dovedností kritického myšlení, komunikace, spolupráce a analýzy historických a geografických informací za pomoci moderních technologiích. Předmět podporuje také komunikaci mezi studenty o významných tématech spojených s regionem.

Součástí budou i praktické dovednosti, jako je tvorba vlastních map, prezentací, posterů, webových stránek. V průběhu vyučovacích hodin se žáci zúčastní také terénního výzkumu, exkurzí, vycházek a besed.

Tento plán lze upravit podle konkrétních potřeb žáků, přidat aktivity jako terénní výlety, hosty z místní komunity nebo různé formy prezentací. Důležité je, aby výuka reflektovala aktuální potřeby a poskytovala žákům pohled na jejich vlastní region z různých perspektiv.

 

Ruční práce 

 

Předmět je určen pro všechny žáky, které zajímá praktický život, mají rádi tvoření a péči o domácnost v průběhu celého roku. Zaměřuje se na rozvoj manuálních dovedností a kreativity žáků.  V rámci předmětu ručních prací budou žáci nejen vařit, ale zaměří se také na dekorace, vyrábění dárků a drobností do domácnosti, to vše v závislosti na svátcích a ročních obdobích. Naučí se základy šití, háčkování, pletení a dalších ručních prací, které se již pomalu z domácností vytrácí, ale jsou nezbytnou součástí běžného života. Vyrobí dárky nejen ku příležitosti Vánoc, ale rovněž pro maminky ke Dni matek. Nabarví si vajíčka na Velikonoce a upečou tradiční velikonoční pečivo. Na Vánoce si napečou cukroví a vyrobí věnce či svícínky.  

Výuka ručních prací probíhá formou praktických cvičení a projektů s aktivním zapojením žáků, mají možnost experimentovat s různými materiály a technikami a tvořit vlastní výrobky. Důraz je kladen také na rozvoj osobních dovedností jako je trpělivost, přesnost a vytrvalost, ale také na pro individuální seberealizaci a sebepoznání.

 

Příroda kolem nás – přírodopis

 

V tomto předmětu se žáci blíže seznámí s různými ekosystémy, místní flórou a faunou, koloběhem živin. Osvojí si praktické dovednosti např. mikroskopování, odchyt vodních a suchozemských živočichů, poznávání rostlin a živočichů pomocí určovacích klíčů, zkoumání jejich stavby těla a způsobu života. Výuka rovněž zahrnuje vycházky po okolí.

Jednotlivé formy a metody práce jsou zaměřeny na rozvoj základních přírodovědných dovedností a znalostí. Cílem je stimulovat zájem žáků o přírodní vědy a zároveň zohlednit jejich různorodé potřeby během studia. V rámci předmětu se budeme věnovat experimentům a praktickým činnostem, projektové výuce, práci s digitálními technologiemi. Budeme též rozvíjet badatelskou výuku, kam jsou začleněny výzkumné činnosti, jako jsou sběr dat, analýza a prezentace výsledků pro rozvoj kritického myšlení a schopnost vědeckého zkoumání. Součástí předmětu budou také terénní vycházky, přírodovědné hry a kvízy. Za pomoci her na podporu sociálního a osobnostního rozvoje si upevňují také vztahy ve třídním kolektivu, učí se spolupracovat a řešit problémy.

DALŠÍ CIZÍ JAZYK (NĚMECKÝ, FRANCOUZSKÝ, RUSKÝ):

Vzdělávání v dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1. Další cizí jazyk se vyučuje v 7. – 9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách a v případě potřeby i v učebně informatiky.

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty, porozumění sdělení na úrovni osvojených znalostí, zvládnutí odlišného typu písma (ruský jazyk – azbuka)  a v neposlední řadě i poznání kultury a tradic zemí studovaného jazyka. Výuka vede žáky k vytváření pocitů respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.

Tento předmět je propojen na 2. stupni s předměty český jazyk a literatura, dále se prolíná a doplňuje s předměty rodinná a občanská výchova, zeměpis, dějepis, hudební a výtvarná výchova.