Výchovný poradce: Mgr. Lenka Hošková

Konzultační hodiny:

pondělí: 10,00 – 10,45 hod.
pátek: 10,00 – 10,45 hod.
Ostatní dny: dle telefonické dohody (odpolední a ranní schůzky)

Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství:

 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství 
 • základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků
 • poradenství zákonným zástupcům
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství 
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)

Řešení problémů spojených se školní docházkou a podílení se na řešení problémových situací ve škole ve spolupráci s metodikem prevence

Péče o žáky nadané a žáky neprospívající

Poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci se speciálním pedagogem

Metodické a informační činnosti

Spolupráce s dalšími organizacemi:

 • účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 • účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce
 • dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.
 • spolupráce se středními školami

Vzdělání:

1994 – 1998: Západočeská univerzita v Plzni: učitelství pro 2. stupeň (český a německý jazyk)

1998: Náprava specifických poruch učení a chování

2000: Základy efektivní komunikace

2000 – 2003: Univerzita Karlova v Praze: speciální pedagogika se zaměřením na etopedii

2005: Projekty ve třídě, projekty ve škole

2005: Spielformen im Deutschunterricht

2010: Proč (se) děti zlobí – sebepoškozování a kyberšikana

2011: Übungen für die Zwischenzeit

2011: Čeština je jazyk hravý

2011 – 2013: Univerzita Karlova v Praze: celoživotní vzdělávání – výchovné poradenství

2012: Deutsch kreativ und lustig

2012: Testové úlohy při výuce českého jazyka a literatury

2012: Základy krizové intervence ve škole

2015: Jak založit čtenářský klub

2016: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol

2018: Zvládání žáků s výchovnými problémy I. + II.

2018: Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole

2018: Jazykové hry v hodinách češtiny

2018: Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat

2019: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků

2021: Čeština pro cizince – on – line kurz

2022: Specifika výuky českého jazyka žáků cizinců

2022: Nápady do hodin literatury

2022: (Ne)bezpečná slova ve výuce

2023: Poezie ve výuce

2023: Sebepoškozování a sebevraždy

2023: Strach ve škole

2023: Čeština s humorem

2024: Formativní hodnocení ve výuce

2024: Úzkostné stavy u dětí

2024: Relaxační techniky

2024: Jak motivovat děti (nejen) v inkluzivní třídě

2024: Poezie a pět smyslů